Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

Egzamin ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Egzamin odbywa się w maju.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

 - z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.

 

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

 1. Język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  - wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:

 1. Język polski – 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –3 lipca 2023 r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  - do 6  lipca 2023 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  - 6 lipca  2023 r.

 

 

UWAGA:

Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Nasi uczniowie uczący się języka angielskiego i niemieckiego, wybierają spośród tych dwóch języków.

 • KOMUNIKAT O HARMONOGRAMIE:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

 

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

 

 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne.

 

 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności.

 

 • KOMUNIKAT O MATERIAŁACH I PRZYBORACH:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 • KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/informacje/20200819%20E8%202023%20Informacja.pdf